Høringsuttalelser til kommune-delplanen for dobbeltspor

Når nytt dobbeltspor skal anlegges gjennom byen, har Hamar en unik sjanse til å befeste sin stilling som en av landets mest attraktive byer - eller for all framtid låse mulighetene for et fritt samspill med Mjøsa som er byens aller største fortrinn.
Strømkabler for tog

Høringsuttalelser fra Kjell H. Bjørklund og Asbjørn Opaas sendt til Jernbaneverket 12. september 2016:

 

Høringsuttalelse nr. 1:

Vi fraråder på det sterkeste alternativene K1-2b og K1-3b

For K1-2b gis følgende begrunnelse:
• Alternativet vil opprettholde og forsterke den funksjonelle og visuelle barrieren mellom byen og Mjøsa, fra Åkersvika til Karl Jemtesgate.
• Jernbane i bru over Hamar-bukta vil medføre betydelig støy gjennom sentrum til Maxi
• Alternativet vil ha ødeleggende konsekvenser for Koigen og Skibladnerbryggen.

For K1-3b gis følgende begrunnelse:
• Alternativet vil opprettholde og forsterke den funksjonelle og visuelle barrieren mellom byen og Mjøsa, fra Åkersvika til Skibladnerbrygga.
• Utfyllingen vil fjerne den karakteristiske Hamarbukta som er vesentlig for Hamars geografiske identitet. De ekstreme krav til bebyggelse (høyder og utnyttelse) vil stenge for sentrums utsyn og tilgjengeligheten til Mjøsa. Mjøsa skyves vekk fra sentrum som mister sin direktekontakt med vannet ved at en tett og høy bebyggelse og et høydedrag etableres på utfyllingen. De unike grunntrekk i Hamars historiske byplan vil for alltid være ødelagt.
• Det knytter seg stor grad av usikkerhet til ansvarsforhold, kostnadsfordeling og framdrift når det gjelder utbyggingskravet i Hamar-bukta. Konsekvensene av gigantutbyggingen med hensyn til trafikkavvikling i sentrum og det eksisterende næringsliv er heller ikke utredet.

Felles for begge K1-alternativene gjelder:
• Sporområdet på stasjonen vil beslaglegge stort og verdifullt sentrumsareal.
• Stasjonsplasseringen gir dårlig tilgjengelighet til toget for store brukergrupper og vil skape trafikale problemer i sentrum.
• De beskrevne positive sentrumsvirkninger av stasjonsplasseringen bestrides. Argumentene har dårlig relevans for de faktiske forhold i Hamar og omegn.
• Det blir betydelige konsekvenser for framkommelighet, trivsel og handel i Hamar sentrum i en lang anleggsperiode, med risiko for at dette også kan gi varig negativ virkning.
• Det blir langvarig stans i ordinær togtrafikk i anleggsperioden.
• Alle nevnte forhold vil være hindrende for en god byutvikling.

 

Høringsuttalelse nr. 2:

K2 er eneste alternativ som både frigjør strandsonen mot Mjøsa og har en stasjon i sentrum. K2 må snarest utredes videre i samme grad som K1 med hensyn til beskrivelse av muligheter og avbøtende tiltak.

Nærmere begrunnelse for denne uttalelsen:
• Realitetene i frarådingsgrunnene; «anleggsteknisk komplisert», «alt for høye kostnader», «skaper stor åpen grøft» trekkes i tvil.
• Nye tidsmessige anleggsmetoder og teknologi må vurderes.
• Overdekning av kulvert må inngå i alternativ K2
• En overdekket stasjon vil gi betydelige næringsarealer i 2 meget sentrale kvartaler og vil forbedre de byplanmessige kvalitetene sammenlignet med en åpen dyptliggende stasjon.
• De oppgitte positive kvaliteter er ikke tilstrekkelig verdsatt
• K2’s funksjonelle kvaliteter synes å ha stor lokal tilslutning og alternativets hovedprinsipper er de mest fremtidsrettede

 

Høringsuttalelse nr. 3:

K3 er det rimeligste alternativet og må gis høyeste prioritet i den videre prosess. Alternativet må velges som ny trase for dobbeltsporet jernbane forutsatt at videre utredning av K2 ikke endrer de forutsetningene JBV foreløpig har lagt til grunn. K3 må snarest utredes videre i samme grad som K1 med hensyn til beskrivelse av muligheter og avbøtende tiltak.

Nærmere begrunnelse for denne uttalelsen:
• Frarådingsgrunnene (konsekvenser for dyrket mark, Ramsar, godstrafikken og frykt for todelt sentrum) er sterkt overdrevet.
• Alternativet har potensiale for flere forbedringer i forhold til den viste løsning.
• K3 er eneste alternativ som via Hamar stasjon kan gis direkte forbindelse Rørosbanen –Dovrebanen syd. Ekstra tilsving nord – øst kan anordnes om dette er vesentlig for godstrafikken. K3 vil fortsatt være rimeligste alternativ.
• Stasjonsplasseringen gir det beste trafikknutepunkt (bil /buss/pendeltrikk/jernbane + gang/sykkel) og har den beste tilgjengelighet for flertallet av brukerne.
• Arealet rundt stasjonen kan utvikles over tid til arbeidsintensive næringsvirksomheter og institusjoner. Handelssentrum videreutvikles i samme bydel som i dag. Det er gode forutsetninger for å lage et funksjonelt gatenett som binder bydelene sammen.
• På vedlegget illustreres noen «muligheter for en helhetlig by».

Felles for K2 og K3 gjelder:
• Frigjorte arealer på nåværende stasjonsområde kan utnyttes til boligbygging i betydelig omfang.
• Jernbanemuseet kan innpasses i og ved fredede bygninger, med tilkomst fra hovedspor.
• Sentrumsområdet vil være sikret fri tilgang til strandområdene og Mjøsa fra alle tverrgater og Strandparken, uten bruer, underganger og lange omveger. Byen kan gjenopprette kvaliteter og særtrekk som ble nedfelt i byplanen fra 1848.
• Byen og regionen gis de beste utviklingsmuligheter.

Vedlegg:
Illustrasjon av en «helhetlig by» basert på K3 med stasjon ved Vikingskipet

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest