Jernbanen gjennom Hamar – Jernbaneverket på banen

Jernbaneverket la på informasjonsmøtet på Gregers 8. desember fram sitt forslag til planprogram for jernbaneframføringen gjennom Hamar. Møtet hadde ikke samme overveldende publikumstilstrømming som de tidligere folkemøtene om Hamars utvikling – kan det komme av at Jernbaneverkets holdninger allerede var godt kjent og at resignasjonen har bredt seg?
Skilt ved rundkjøring i Åkersvika i Hamar

I hvert fall kom det som forventet ingen overraskelser fra JV – det var kun 2 alternativer som var verdt nærmere utredning, nemlig H1 (nye spor foran Hamars sentrum) og H5 (ny stasjon ved Vikingskipet.)

Innspill til dette planprogrammet må komme under den nå innledede høringsperioden som går fram til 15. februar – om 2 måneder. Etter denne dato vil det ikke være mulig å drøfte andre traséalternativer enn disse to! (Og i mellomtida har vi jul og nyttår og mye annet å tenke på.)

Kommentarer og spørsmål fra publikum på slutten av møtet avdekket forundring over at alle øvrige traséalternativer, som har det til felles at de ville sikre Hamar en jernbanefri strandsone, er avvist av JV. Begrunnelsen fra JV: «Vi vurderer de to valgte alternativene som bedre.»

Øvrige alternativer, som svært mange av byens innbyggere har sans for, er bl.a H1, senket i overdekket kulvert forbi Strandgateparken/Hamars sentrum og videre i tunell nordover og ut av Hamar. På spørsmål fra publikum under det siste møtet framkom det at det satt langt inne å utrede denne varianten av H1.

Videre har vi alternativ H2 (tunell rett under byen etter at banen sørfra har krysset Åkersvika, og med underjordisk stasjon ved Vangsvegen).

Ikke minst foreligger også alternativ H8, som innebærer at tog sørfra kjører inn på nåværende Hamar stasjon for så å kjøre tilbake mot nord-øst (i prinsipp som i dag) hvor banen – i området ved Vikingskipet – deler seg for å  kjøre henholdsvis mot Elverum/Østerdalen (Rørosbanen) og Lillehammer/Trondheim (Dovrebanen.)  Dette alternativet gir BÅDE en jernbanefri  strandsone foran sentrum OG en maksimalt sentral stasjonsplassering – som i dag, og primært ønsket av «alle.» At tog nordover da får utgangspunkt på nåværende Hamar stasjon, skulle man tro gir bedre mulighet for å «dukke»ned i tunell før det krysser Vangsvegen enn det som vil være mulig med stasjon ved Vikingskipet.

Til slutt er det også lansert alternativer med senketunell i Mjøsa som av ukjente grunner – i likhet med H8 – så vidt jeg vet ikke er kommentert seriøst av JV, til tross for at godt begrunnede forslag og skisser er oversendt.

At Jernbaneverket primært har jernbane- og driftsteknisk fokus, samt selvfølgelig har de reisendes ve og vel for øye, er naturlig og forståelig.

Hamars befolkning har imidlertid interesser utover dette – nemlig at byen skal utvikle seg til et enda bedre og mest mulig attraktivt sted for alle – også for dem som kun sporadisk benytter seg av det gode togtilbudet vi har og får. Til tross for viktigheten av en funksjonell jernbanetilknytning er det jo her i byen vi primært lever våre liv. Byens kvaliteter – inklusive en flott og tilgjengelig strandsone – er da vesentlig, ikke bare for «urinnvånerne», men også for dem som vi alle ønsker skal velge Hamar som framtidig bosted og vil ha disse kvalitetene som et viktig kriterium.

Det er skuffende at Hamar Arbeiderblad på lederplass 10.desember legger seg flat for Jernbaneverkets programforslag som utelater traséalternativer som uten tvil er de mest framtidsrettede. HA advarer mot å utrede flere alternativer, at det i stedet må legges vekt på «tempo i prosessen».

Det er derfor POLITIKERNE i byen nå må komme på banen, løfte blikket og FORLANGE flere alternativer utredet slik at vi faktisk får den løsningen som tjener oss og framtidige generasjoner. Vi er enige om at Hamars potensiale er enormt – ikke la oss  forskusle mulighetene i løpet av de kommende, korte 2 måneder!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest