Jernbanen gjennom Hamar – muligheter eller umuligheter?

Det har den siste tiden vært noe redusert aktivitet i avisspaltene i debatten om jernbanen gjennom Hamar. Sjøl om de fleste alternativer i lang tid har vært drøftet og «synset» omkring, vil jeg her supplere med noen tanker – ikke minst fordi byens største politiske parti om kort tid skal mene noe om hvilke alternativer som bør utredes nærmere.
Godsvogn for tog på Hamar

TEMA 1 – STASJONENS BELIGGENHET

Forståelig nok er mange glade i nåværende Hamar stasjon med sine fine historiske bygninger og flotte og praktiske beliggenhet ved jenbaneparken – tett på sentrum.
Ingen ville vel i utgangspunktet ønske at stasjonen skulle flyttes – hvis ikke nye vesentlige grunner til flytting skulle foreligge.
Men det kan være tilfelle!
Hvis – Nb HVIS – 1) en ny lokalisering av stasjonen er nødvendig for at byen skal få åpnet seg mot Mjøsa, slik det er bred enighet om at er ønskelig – eller 2) en moderne stasjon krever arealer og bygningsmasse som ikke kan løses med dagens lokalisering – eller 3) dagens stasjonsareal kan gi mer tilbake til byen ved annen utnyttelse – DA må man være åpen for andre løsninger.
Til punkt 1): Det er ikke stasjones lokalisering i dag som hindrer Hamars åpning mot Mjøsa, men en videreføring nær strandlinjen med flere spor, høyere hastighet og hyppigere avganger.
Det er derfor nødvendig å foreta en skikkelig utredning av om dagens lokalisering kan bibeholdes sjøl om nye linjer nordover og østover, som ikke belaster strandsonen, etableres. Da snakker vi om det såkalte alternativ 8 som det i flere fornuftige og engasjerte leserinnlegg er tatt til orde for.
Det har vært merkelig stille om dette nærliggende alternativ, både fra Jernbaneverket og fra kommunens planleggere og politikere. Argumenter mot dette er ikke kommet fram. Riktignok er det fra Jernbaneverket kommentert at «sekkestasjon er ikke ønskelig» og at det medfører at togfører må forflytte seg fra den ene til den andre enden av toget når det ankommer Hamar. Men mange større og mindre byer i Europa har denne løsningen og bringer slik passasjerene inn til sentrum.
At alternativet har ULEMPER er sikkert riktig, men det vesentlige her er jo hvilke FORDELER disse ulempene må veies imot.
Om nå alternativ 8 skulle måtte forkastes på grunnlag av gode argumenter – av driftsteknisk eller annen art – til tross for at dette kunne åpne for BÅDE bibehold av dagens stasjonslokalisering OG frigjøring av strandlinjen, må punkt 2) og 3) ovenfor avklares.
Til punkt 2): En utredning vil være nødvendig for å belyse hvorvidt stasjonens eksisterende bygningsmasse kan utnyttes i en moderne stasjon og hvilke supplerende bygg som evt må oppføres. Og: Hvilke arealer kan i denne sammenheng evt frigjøres når antall spor på stasjonen reduseres til et minimum?
Til punkt 3): Det vil primært være en politisk vurdering om dagens stasjonsareal kan tjene byen bedre med bolig – og næringsutvikling, samt romme kulturformål, f.eks ved flytting av Jernbanemuseet til et reelt historisk jernbaneområde med fantastisk tilgjengelighet.
TEMA 2 – NY STASJON VED VIKINGSKIPET
Det er viktig å ha i mente at en evt ny jernbanestasjon ved Vikingskipet aldri har kommet opp i debatten fordi noen absolutt ønsker at stasjonen skal ligge der. Det vesentlige er hvilke muligheter man har til å frigjøre strandlinjen, og hvilke stasjonslokaliseringer som foreligger ved alternative traséer.
En utredning av ny stasjon ved Vikingeskipet må derfor ikke vurderes bare utfra hvor fin utforming den kan få, i hviken grad eksisterende bygg kan bibeholdes, hvordan Disenområdet i størst mulig grad kan skånes. Opp mot disse – selvsagt svært viktige hensyn – er det primære å veie inn hva Hamar oppnår ved at den nye stasjonen muliggjør frigjøring av strandlinjen. Forslag til ny stasjon ved Vikingskipet bør derfor samtidig illustreres ved at disse mulighetene presenteres.
Dette kan skje ved at forslagsstillerne i den bebudede presentasjonen av nye stasjonsforslag også viser muligheter i strandsonen, eller at tidligere presenterte strandsoneforslag med jernbane foran byen bearbeides til løsninger uten jernbane her.
Det er vanskelig å forestille seg at et bortfall av nye spor foran byen vil gi dårligere utviklingsmuligheter i strandsonen for de generasjoner som skal bruke byen framover!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest