Kritisk blikk på Bane NORs argumentasjon

BNs konklusjoner om traséer gjennom Hamar er basert på en vektlegging av argumentene for og imot Vest og Øst som ikke tjener byen. For Vest nevnes risiko ved bygging gjennom Hamarbukta, men det tillegges liten betydning. «Ikke prissatte konsekvenser» - miljø- og byhistoriske aspekter - vurderes som meget negative, uten at dette forhindrer anbefaling av løsningen.
Bane NOR Hamar
For Øst unnlater man å redegjøre for at justerte, bedre løsninger vil eliminere de fleste motargumentene og redusere sannsynligheten for innsigelser. Utredningen svikter når det gjelder å søke beste løsning for Øst. Til tross for dette vil likevel BNs Øst være å foretrekke framfor BNs Vest. Det man kan håpe på er at forbedringspotensialet for Øst kan avdekkes i reguleringsplanfasen. Det vil imidlertid ikke skje om Øst aldri når dit – dvs. om Vest velges i mai 2020. På vår illustrasjon er det forsøkt vist forhold/muligheter som er underkommunisert i BNs utredning og illustrasjoner.

1. Sentrum
Aktuelle utbyggingsområder langs Vangsvegen vil flytte tyngdepunktet av sentrumsnære boliger, institusjoner og arbeidsplasser østover i byen og det vil fra 2034 ikke lenger være selvsagt at nåværende stasjon er mest sentral. Ved utvikling av Briskebyen, bl.a. med akser for myke trafikanter mot Vikingskipet stasjon når dagens Rørosbanespor fjernes, vil man oppleve at Disenstranda også ligger i gang-/sykkelavstand.

2. Trafikk
Skissert trafikkmønster som skissert åpner for å skille ekstern trafikk til ny stasjon/skysstasjon fra intern trafikk i sentrale deler av byen. Det vil være beste grep for å redusere nødvendig biltrafikks negative innflytelse på bykjernen. «Ytre ring» (RØD) vil være et naturlig valg fra Hamars omland mot ny stasjon. «Indre ring» (BLÅ) samler trafikk fra store bolig- og næringsområder i byens periferi på hovedveger mot ny stasjon – også her med minste belastning av bykjernen.

3. Ramsar, miljø og matjord
Illustrasjonen viser at strandsonen syd for Vikingskipet ikke blir berørt av nytt sporområde. En lavereliggende trasé for Dovrebanen forbi Disen sparer flere eiendommer som i BNs løsning må innløses, og reduserer øvrig miljøpåvirkning på Disen vesentlig ved at banen passerer lavt i skjæring øst for bebyggelsen. Dovrebanen kan på hele strekningen mellom Åkersvika og Børstad ligge på kote 128 og kan derfor overdekkes helt fra Disen, før den går inn i tunnel ved Oluf Melvolds gate. Permanent matjordbeslag blir på 0 dekar.

4. Parkering
Illustrert løsning viser mulighet for å bibeholde Vikingskipets (og stasjonens) parkering. Ved redusert P-behov i framtida, slik aktuelle politiske prioriteringer kan tyde på, kan ubenyttet areal omdisponeres/bebygges.

5. Utløsende grep
Illustrert og beskrevet Øst-løsning kan oppnås med justering av sporet innover på land (mot vest) i området syd for Vikingskipet. Det vil medføre at lang bru i Stangevegen kan erstattes med kulvert UNDER sporet ved kryssingen: En rimeligere løsning – for bedre trafikkavvikling og sterkt redusert behov for stenging i anleggsfasen. Å føre Vangsvegen OVER sporet ved Disen muliggjør den beskrevne, optimale løsningen for miljø og landbruk mot Børstad. Vi oppfordrer med dette alle by- og jernbaneinteresserte til å ha i mente at det er Hamar om 15 år og framover det her dreier seg om, og til å tenke grundig gjennom sine prioriteringer for byen.

Hamar, 06.12.2019

Kjell H. Bjørklund
Gunnar Skjeset
Asbjørn Opaas
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest