Øst vil gi et framtidsrettet trafikk-knutepunkt i Hamar

Det gjenstående hovedargument mot østlig trasé i Hamar er at stasjonen ikke vil være sentral nok. Men hva er «sentralt»? Et nytt dobbeltspor gjennom Hamar skal om noen år betjene en videreutviklet by. Det er derfor viktig å se på byens potensiale for framtidig lokalisering av sentrale boliger og arbeidsplasser. Asplan-Viaks utredning fra oktober 2017, utført for Hamar kommune, er en slik studie.
Togavganger fra Hamar
Utredningen viser, ikke uventet, at den sentrale fortetting med sikte på økt innbyggertall og nye næringslokaler særlig vil skje i østre bydeler, med spesiell vekt på høy utnyttelse langs Vangsvegen, mellom Espern og Tjuvholmen og på Disenstranda. (Se illustrasjonen, der GULE felt representerer de sentrale fortettingsområdene iht. Asplan-Viak.)

 

Gang- og sykkelveier

Det framgår at en ny stasjon mellom Vikingskipet og Espern i framtida vil ligge vel så sentralt som nåværende stasjon i forhold til sentrale boliger og arbeidsplasser. Med attraktive og tydelige gang- og sykkelveger, bl.a. langs Ringgata, kan bilfri transport bli valgt av flere, også fra noe fjernere områder. Det blir svært god tilgjengelighet fra de nye fortettingsområdene til ny stasjon i øst når det opprettes en «myk» trasé gjennom Briskebyen, f.eks. i Andreas Sæhlies gate, som vist på illustrasjonen. At Disenstranda, og dermed ev. ny stasjon ved Vikingskipet, for mange virker «avsides» i dag, har sammenheng med at Rørosbanen langs Briskebyen i alle år har blokkert for adkomst mot Åkersvika. I en ny kommuneplan, basert på trasé Øst, vil Briskebyen kunne integreres med Disenstranda i Hamars byvev på samme måte som Østbyen kan integreres med nye bydeler nær strandsonen når nåværende sporområde langs Stangevegen er fjernet.

 

Bilveger

Mange vil likevel i overskuelig framtid fortsatt være avhengige av fungerende tilbringertjenester. Bruk av privatbil vil være aktuelt for mange, men en kraftig satsing på kollektive tilbringertjenester vil gradvis redusere bilbruken. Både for private og kollektive transportformer er det viktig at denne trafikken styres til hovedveger som ikke unødig belaster sentrum. Dette oppnås mye bedre med ny stasjon i øst enn ved bibehold av nåværende stasjon. Det nye trafikk-knutepunktet i øst vil også være best plassert i forhold til Hamars regionale nærområder Ottestad og Ridabu, som har et betydelig fortettingspotensial og økende befolkningstall. Ny E6, Rv.25 og Rv.222 vil fungere som effektive tilbringerkanaler for mer perifert bosatte togbrukere og for betjening av næringsområdene fra Hjellum til Nydal.

 

Klima og miljø

Et lett tilgjengelig og velfungerende trafikk-knutepunkt er den beste garanti for at de reisende vil benytte det mest miljøvennlige distansealternativet – TOGET! Tilrettelegging for redusert biltrafikk til og innenfor sentrum vil være et viktig bidrag til at Hamar kan oppfylle ambisjonene i sitt klimabudsjett.

Hamar, 15.01.2018

Kjell H. Bjørklund
Gunnar Skjeset
Asbjørn Opaas
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest