Innspill til Bane NORs utredning om trasévalg

Togvogn på Hamar stasjon

BNs utredning av 27.11.2019 Vurdert av sivilarkitekt MNAL Kjell H. Bjørklund, sivilingeniør Gunnar Skjeset og ingeniør Asbjørn Opaas. Vedlegg v/ tidl. reiselivsleder Ole Jonny Trangsrud.

Kritisk blikk på Bane NORs argumentasjon

Bane NOR Hamar

BNs konklusjoner om traséer gjennom Hamar er basert på en vektlegging av argumentene for og imot Vest og Øst som ikke tjener byen.
For Vest nevnes risiko ved bygging gjennom Hamarbukta, men det tillegges liten betydning. «Ikke prissatte konsekvenser» – miljø- og byhistoriske aspekter – vurderes som meget negative, uten at dette forhindrer anbefaling av løsningen.

Øst vil gi et framtidsrettet trafikk-knutepunkt i Hamar

Togavganger fra Hamar

Det gjenstående hovedargument mot østlig trasé i Hamar er at stasjonen ikke vil være sentral nok. Men hva er «sentralt»?
Et nytt dobbeltspor gjennom Hamar skal om noen år betjene en videreutviklet by. Det er derfor viktig å se på byens potensiale for framtidig lokalisering av sentrale boliger og arbeidsplasser. Asplan-Viaks utredning fra oktober 2017, utført for Hamar kommune, er en slik studie.

Elverumsinger i alle land – forén dere!

Togskinner

Som Elverumsing, riktignok bosatt på Hamar, oppfordrer jeg alle som fortsatt er trofaste mot hjembyen ved Glomma til å protestere mot den forfordeling dere utsettes for av Jernbaneverket. Det dreier seg om persontrafikk fra Østerdalen mot Oslo.

Høringsuttalelser til kommune-delplanen for dobbeltspor

Strømkabler for tog

Når nytt dobbeltspor skal anlegges gjennom byen, har Hamar en unik sjanse til å befeste sin stilling som en av landets mest attraktive byer – eller for all framtid låse mulighetene for et fritt samspill med Mjøsa som er byens aller største fortrinn.

Vestlig trasé med kulvert – en skrekkvisjon for Hamar

Ikke i trafikk - Hamar togstasjon

Landskapsarkitektfirmaet Dronninga Landskap presenterte nylig sitt bidrag til Hamars framtid for Formannskapet – på glanset papir og etter oppdrag fra Jernbaneverket. Hensikten er igjen å pynte kulvertalternativet i Vesttraséen.
Forslaget er basert på at det skal bygges et nytt Hamar foran sentrum, på ei fylling som JBV stiller til disposisjon.
Men hva skal vi med en ny bydel her?

Stasjon ved Vikingskipet mest sentralt for fremtidens reisende

Vikingskipet Åkersvika Hamar

Argumentene mot å velge trasé K3 for dobbeltsporet er nå primært basert på skepsis til om en stasjon ved Vikingskipet vil ligge sentralt nok. For trafikantene er ikke det et vesentlig problem, kanskje tvert imot. Jernbanens kundegrunnlag her er spredt over et stort område som bl.a. omfatter Ottestad, Ridabu og deler av Hamar by der man uansett vil trenge transport til stasjonen.

Gode utviklingsmuligheter for Hamar med midtløsningen

Skilt Hamar togstasjon

Etter Jernbaneverkets like forstemmende som forutsigbare anbefaling 1. juni om at den nye traséen SKAL legges i strandsonen, har heldigvis debatten blusset opp igjen.
Tilhengerne av kulvert i Hamarbukta er særdeles aktive og mener fortsatt at en kulvert kan dukke ned så langt syd at den gamle båthavna og en del av strandsonen kan reddes – dette i motsetning til JBV som ønsker Hamarbukta gjenfylt og bebygget med blokker.

Trasé for dobbeltspor til Hamar og nasjonal transportplan

Togbru i Åkersvika ved Hamar

Ikke uventet er det nå klargjort i NTP at dobbeltsporet i første omgang kun skal føres fram til Hamar – i praksis til et egnet tilknytningspunkt FØR Hamar, kanskje i Ottestadområdet. Kostnadene for passeringen av Hamar knyttes ikke unaturlig til den videre framføring av dobbeltsporet nordover. For oss i Hamar bør dette kommunikasjonsmessig ha liten betydning i og med at forbindelsen til og fra Oslo – vårt primære anliggende – vil være etablert med dobbeltspor.

Vilje til byutvikling eller resignasjon?

Hamar kommune skilt med byvåpen

Det er med undring man leser seniorgruppas innlegg i HA 3. juli. Hvordan kan man som politiker argumentere mot fjerning av jernbanetraseen mellom sentrum og strandsonen ved å påstå at at området da vil bli kommersialisert, nedbygget og anvendt til parkeringsområde ? Det er selvfølgelig Hamar kommune – med sine politikere og ikke minst innbyggerne generelt – som avgjør hvordan vi vil ha det her i byen.